Vedtekter

Vedtekter

for

Hafrsfjordvikingene

 

Stiftet 13. august 2006

 

 

§ 1.  Formål:

Hafrsfjordvikingene har som formål å formidle vikingtidens spennende historie for menigmann og -kvinne og ikke minst engasjere medlemmene til en økt interesse for vår levende og fargerike vikinghistorie.

 

§ 2.  Aktiviteter:

 

– Sammenkomster:

Foreningen vil arrangere medlemsmøter i henhold til en plan som styret fastsetter en gang i året. I denne planen kan man og plassere dugnadsmøter, ekskursjoner, kurser og andre sammenkomster forenlige med foreningens formål.

 

– Festivaler og tilsvarende samlinger:

Laget skal på mest mulige måter og med så stor autentisitet som mulig søke å presentere vikingtiden historie og kultur. Dette kan skje på mange måter, som egne vikingfestivaler eller deltagelse ved andres, artikler, foredrag, trykte utgivelser, skolemateriale, guidede turer og liknende.

 

§ 3.  Tilhørighet

Foreningen er tilknyttet Hafrsfjordspillene, men har sitt eget styre, vedtekter og regnskap.

 

§ 4.  Styret:

Styret skal velges av årsmøtet og bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Det skal velges:

– Formann for 2 år.

– Nesteformann, kasserer, sekretær og styremedlem, alle for 2 år

– 2 varamedlemmer, begge for 1 år.

– 1 revisor for 1 år.

– Valgnemnd på 2 medlemmer for 2 år.

Første året, for å få en rullerende effekt, skal formann, kasserer, ett styremedlem og ett medlem av valgnemnden kun velges for 1 år.

Styret skal sammenkalles av formann.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Varamedlemmer bør innkalles til styremøter, men skal i hvert fall ha saksdokumenter tilsendt.

 

§ 5.  Medlemmer:

– Personlige medlemmer som betaler årlig kontingent.

– Familiemedlemmer som betaler en av årsmøtet bestemt, redusert årlig kontingent.

– Æresmedlemmer som årsmøtet bestemmer utfra forslag fra medlemmer eller styre.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Utmelding skal skje skriftlig.

Styret kan slette et medlemskap når kontingenten ikke er betalt ved årets utløp.

 

§ 6.  Regnskap

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges frem for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

 

§ 7.  Årsmøtet

Årsmøteholdes hvert år innen utgangen av oktober. Dette skal kunngjøres på lagets hjemmesider og/eller i lokalpressen med 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

– Årsmelding.

– Revidert regnskap.

– Valg.

– Fastsette kontingent.

– Velge eventuell æresmedlem.

– Innkomne forslag.

Alle som har betalt kontingent kan stemme enten ved fremmøte eller ved underskrevet autorisasjon.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet.

§ 8.   Ekstraordinære årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder de samme regler som for ordinære årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle saker som ble annonsert ved innkalling.

 

§ 9.   Vedtektsendringer

Vedtektsendring kan foretas av årsmøtet ved 2/3 flertall.

 

§ 10. Oppløsning av laget

Oppløsning av laget kan skje når 2/3 av årsmøtet stemmer for det. Foreningens

aktiva og andre midler skal gå til en instans bestemt av årsmøtet.

Reklame